Sign In Forgot Password

 

                                    דברי תורה מאת ​​​​​​​הרב ר' משה רוט שליט"א

וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה – חכמת נשים בנתה ביתה

 

א. "וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העיזים", פירש רש"י 'היא היתה אומנות יתירה, שמעל גבי העיזים טוו אותה', וצריך להבין, לאיזה צורך עשו הנשים עניין פלאי כזה לטוות החוטים מעל גבי העיזים בעוד חיים, ולמה הדגישה התורה פרט זה באופן מיוחד – הרי בכל מלאכת המשכן היו בודאי ענייני חכמה רבים בשביל לעשותם באופן מושלם, ורק את חכמת הנשים לטוות את העיזים פירטה התורה.

 

ב. ביאר בספר עיטורי תורה בשם אדמו"ר מאוסטרוביצה זצ"ל שהנה נשים פטורות מעשיית המשכן משום שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, כיון שאינה נוהגת אלא בימות החול ולא בשבת ויו"ט. והנשים בצדקותן הצטערו על זה, כי רצו להיות 'מצוות ועושות' כמו שאמרו 'גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה'.

לכן עשו הנשים בחכמה שטוו את הצמר על העיזים, שזה נחשב מלאכה כלאחר-יד ולגביה אין איסור דאורייתא אלא שבות, ואין שבות במקדש, אם כן אפשר לעשות עבודת משכן זו גם בשבת, [ואמנם בגמרא בשבת ע"ד ע"ב מבואר דחכמה יתירה שאני והוי כדרך, זהו רק לגבי הנשים החכמות, אבל הדיוט שיעשה זאת יחשב כלאחר יד ומותר לעשותו בשבת במקדש], וממילא נמצא שמצוות עשיית המשכן אינה מ"ע שהזמן גרמא כי גם בשבת אפשר לקיימה בטוויית העיזים, וממילא שפיר אף הנשים יתחייבו בה ומצוות עליה.

 

ג. בשם רבינו יהונתן אייבשיץ זי"ע אמרו שכל הנשים נתאוו לארוג לצורך המשכן, והרי לא ימלט שלא יהיו ביניהן טמאות נדה, לכן התחכמו הנשים לטוות מעל העיזים במחובר לבעלי חיים אשר אינם מקבלים טומאה, וממילא יוכלו אף הטמאות להשתתף במלאכת המשכן.

ובשם אמו של רבינו הגר"ח מוולאז'ין מרת רבקה ע"ה מפורסם שאמרה שהיתה חכמתן של הנשים שידעו לטעון 'איני ניזונת ואיני עושה' כדי שיהיו מעשי ידיהן שלהן, ויוכלו לתרום למשכן משלהן, והוסיפה מרת רבקה ע"ה שהרי במדבר לא היו צריכות הנשים למזונות הבעל כי ירד להן לחם אבירים מן השמיים ושפיר יכלו לומר איני ניזונת ואיני עושה.

 

ד. אכן נראה להוסיף על הפירושים הנפלאים הנ"ל, דאין הכוונה שהחכמה היתה בעצם העצה המחוכמת איך לעשות שלא תהיינה פטורות משום מ"ע שהז"ג או שתוכלנה הטמאות להשתתף וכו', אלא החכמה היא בעצם התשוקה הגדולה להשתתף ולהתחייב בעשיית המשכן עד שביקשו עצות ותחבולות איך להיכנס לזה. וכמבואר בפסוק 'אשר נשא ליבן אותנה בחכמה' – החכמה היא בנשיאת הלב ובתשוקת הנפש, זוהי חכמת לב האשה הישראלית המשתוקקת להתקרב אל הקודש.

 

ה. על דרך זה ראיתי בספר 'אמרי חן' שפירש הטעם שטוו הנשים את העיזים בעודם בחיים, שבאה התורה ללמדנו מה גדולה היתה חיבתן ותשוקתן לעשות למלאכת המשכן עד שלא היו יכולות להתאפק בסבלנות ולהמתין שיגזזו את הצמר, אלא מיהרו לטוות את הצמר בעודו מחובר על העיזים.

ובזה מובנת סמיכות הפסוק הבא: "והנשיאם הביאו" שפירש רש"י שהנשיאים התעצלו בנדבת המשכן, ולכן חסרה אות יו"ד משמם, אבל אצל הנשים היה להיפך, שהלהט למלאכת הקודש הביא אותן לזריזות יתירה ולאומנות יתירה.

 

The Wisdom of the Women

In this week's parsha we find an interesting detail regarding the building of the Mishkan. The women, who had the job of spinning the wool for the Mishkan, seemed to have done it in a very interesting manner. The posuk relatesוכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים  All the women whose hearts inspired them with wisdom spun the goat [hair]." (35:26). Rashi explains the wisdom that the women were inspired with. They actually spun the hair of the goats, while it was still attached to the animals. Truly an exceptional skill

Why indeed did they do so? Why didn't they first shave the hair from the animals? Furthermore, we know that there were many intelligent skills involved in the construction of the Mishkan. Why does the Torah find it necessary to note the wisdom displayed specifically regarding this detail

The sefer Imrei Chein offers a profound insight. The Torah notes that the woman's hearts were inspired with wisdom. The wisdom in the skill displayed here, was not a wisdom that stemmed from innate talent. It was a wisdom that stemmed from inspiration. The women were so excited to fulfill their share in the building of the Mishkan, they simply couldn't wait for the shearing of the wool. They immediately began to spin it while still on the animal! This required great skill, a skill they weren't necessarily familiar with before, but it was their inspired hearts that aroused within them the wisdom of this skill.

That is why the Torah notes specifically this intelligent skill. True, there were many intelligent skills displayed in the course of the building of the Mishkan. But only this one was a skill produced out of inspiration!

Tue, 20 March 2018 4 Nisan 5778